การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ

 
 

สำหรับคุณครู

คำแนะนำสำหรับครูผู้ทำหน้าที่ประสานงาน

ก่อนการทดสอบ

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ (link)
 2. สร้างชื่อผู้ใช้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมทดสอบ (โปรดดูวิธีในคู่มือ: คู่มือการลงทะเบียน)
 3. เตรียมจัดกิจกรรมการแข่งขันในช่วงเวลาที่กำหนด โดยนักเรียนที่เข้าร่วมต้องสามารถเข้าถึง Internet ได้
 4. นักเรียนทุกคนควรจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการทำข้อสอบ 1 คน 1 เครื่อง

ช่วงการแข่งขัน

 1. แจกจ่าย username และ password ให้กับนักเรียน
 2. อธิบายรูปแบบการแข่งขัน ซึ่งมี 18 ข้อ แบ่งเป็น กลุ่ม A 6 ข้อ กลุ่ม B 6 ข้อ และกลุ่ม C 6 ข้อ ตามระดับความยาก ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีคะแนนเริ่มต้น 38 คะแนน มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ข้อสอบกลุ่ม A
  • ตอบถูก ได้ 6 คะแนน
  • ไม่ตอบ 0 คะแนน
  • ตอบผิด 0 คะแนน

  ข้อสอบกลุ่ม B

  • ตอบถูก ได้ 9 คะแนน
  • ไม่ตอบ 0 คะแนน
  • ตอบผิด ติดลบ 2 คะแนน

  ข้อสอบกลุ่ม C

  • ตอบถูก ได้ 12 คะแนน
  • ไม่ตอบ 0 คะแนน
  • ตอบผิด ติดลบ 4 คะแนน

   

 3. แนะนำให้นักเรียนอ่านรายละเอียดในส่วนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และทำการล้อกอินเข้าสู่ระบบสอบแข่งขันเพื่อเข้าร่วม
 4. ทำการควบคุมการแข่งขัน โดยระบบจะกำหนดเวลาในการแข่งขันให้กับนักเรียน 40 นาที
 5. นักเรียนสามารถใช้ดินสอ กระดาษ และเครื่องคิดเลข อย่าลืมเก็บกระดาษทดคืนจากนักเรียนหลังจากสอบเสร็จนะครับ

หลังการแข่งขัน

 1. คะแนนจะประกาศผ่านระบบ 1 สัปดาห์หลังการการทดสอบเสร็จสิ้น โดยคุณครูสามารถล็อกอินเข้าระบบเพื่อทำการตรวจสอบคะแนน โดยผลคะแนนและลำดับจะถูกประกาศหลังจากประกาศคะแนนในระบบแล้วอีก 2 สัปดาห์
 2. คำตอบและคำอธิบายจะถูกเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถดาว์นโหลดไดเจากเวบไซต์ https://www.bebrasthailand.org
 3. นักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่สองจะประกาศในเวบไซต์ http://www.bebrasthailand.org
 4. นักเรียนที่ได้สิทธิ์ในการเข้ามาแข่งขันรอบที่สอง ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในช่วงเดือน มกราคม 2562