การทดสอบระดับนานาชาติ ด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณ: บีบราส 2019

International Challenge on Computational Thinking: Bebras 2019


การทดสอบ Bebras คืออะไร?

บีบราส เป็นชื่อของกิจกรรมการจัดทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณ โดยอาศัยแบบทดสอบที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดทำโดยองค์กรอาสาสมัครจากนานาประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีองค์กรที่เป็นตัวแทนในการจัดทดสอบของแต่ละประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมระบบทดสอบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ ได้เข้าร่วมในการทดสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรมจัดทดสอบบีบราสนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการคิดเชิงคำนวณ สำหรับเด็กนักเรียนในหลากหลายช่วงอายุ

การทดสอบบีบลาส นั้นเกี่ยวข้องกับการตอบคำถามสั้นๆ ซึ่งเราเรียกกันว่า “Bebras Tasks” ผ่านหน้าเวบไซต์ Bebras Tasks นั้นจะถูกออกแบบจากปัญหาต่างๆ ที่นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมเมอร์มักจะพบเจอในการทำงานของพวกเขา โดยโจทย์คำถามจะเน้นความสนุกสนานและความน่าสนใจของปัญหาที่บางครั้งเราอาจจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน เหมาะกับนักเรียนทุกเพศและวัย


กำหนดการของ การแข่งขัน Thailand Bebras Challenge 2019
 • รอบที่ 1 (จัดโดยคุณครูที่โรงเรียนของน้อง ๆ) ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562
 • รอบที่ 2 (จัดที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.) วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

  Things to practice

  การทดสอบบีบราสประจำปี 2562: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  การทดสอบบีบราสประจำปี 2562: ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2562 (International challenge on computational thinking 2019)

  การทดสอบบีบราสประจำปี 2562: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  การทดสอบบีบราสประจำปี 2562: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2562 (International challenge on computational thinking 2019)

  Bebras Thailand Challenge 2019 - Junior High School (EN)

  Bebras Thailand Challenge 2019 - Junior High School (EN)

  การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2562 (International challenge on computational thinking 2019)

  Bebras Thailand Challege 2019 - Senior High School (EN)

  Bebras Thailand Challege 2019 - Senior High School (EN)

  การทดสอบระดับนานาชาติด้านทักษะการคิดเชิงคำนวณประจำปี 2562 (International challenge on computational thinking 2019)